Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2019-07-29
Informujemy, że w dniu 30.07.2019 r. biuro Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" będzie czynne od godziny 9:00. Za utrudnienia przepraszamy ! [...] Czytaj dalej»
2019-07-23
Szanowni Państwo, przypominamy, iż w dniu 30.07.2019 w siedzibie LGD odbędzie się szkolenie z zakresie wypełniania biznesplanu oraz analizy ekonomicznej, przeprowadzone przez eksperta zewnętrznego - Panią Marzenę Cieślak. W rozwinięciu artykułu znajduje się plan szkolenia oraz formularz zgłoszenia. [...] Czytaj dalej»


KROK 5: Ocena i wybór wniosku


Czas trwania naborów wniosków o przyznanie pomocy oraz procedury oceny i wyboru wniosków do finansowania przez LGD określają Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania, Samorządem Województwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zasady wymiany informacji pomiędzy Lokalną Grupą Działania, Samorządem Województwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją naborów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" 

Oceny złożonych wniosków i wyboru operacji do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dokonuje Rada Decyzyjna Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA".

Niezwłocznie po dokonaniu oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru, lecz nie później niż 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy wskazany w Informacji o naborze, LGD sporządza listę ocenionych operacji zawierającą wszystkie operacje, które podlegały ocenie - niezgodne z LSR oraz operacje zgodne z LSR.

Operacje, o których mowa uwzględniane są na liście ocenionych operacji w kolejności ustalonej według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru.

Beneficjentowi przysługuje prawo złożenia odwołania od dokonanej oceny w ciągu 7 dni od dostarczenia Wnioskodawy powiadomienia o dokonanej ocenie.

W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, po uwzględnieniu wyników ewentualnych odwołań od oceny zgodności z LSR, LGD sporządza listy wniosków wybranych i niewybranch do finansowania w ramach LSR oraz przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu złożone do LGD formularze wniosków, listy ocenionych operacji oraz uchwały podjęte przez organ decyzyjny.


Informacje o zakończonych naborach:

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

 

Powrót

Odwiedzin: 2651