Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2017-09-19
Do tej pory Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” przeprowadziła łącznie 6 naborów. Pierwszy nabór wniosków w ramach zakresu podejmowanie działalności gospodarczej, tzw. PREMIA, został przeprowadzony w listopadzie ubiegłego roku. Złożonych zostało 9 wniosków na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 450 tyś zł. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze i były zgodnie z LSR. Po przeprowadzonej ocenie zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji, Rada Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” podjęła decyzję o wybraniu do finansowania wszystkich złożonych wniosków. Niestety tylko 4 z 9 Wnioskodawcom udało się podpisać umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego i otrzymać, w połowie bieżącego roku, I transzę pomocy w wysokości 40 000,00 zł. [...] Czytaj dalej»
2017-09-18
Od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 – opublikowana została na stronie MRiRW Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020” zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020". [...] Czytaj dalej»


2017-09-12

Posiedzenie Zarządu

dh/upload/logocenomy.jpg
Zgodnie z § 21 Statutu Nadwiślańska Grupa Działania ,,E.O.CENOMA” zwołuje POSIEDZENIE ZARZĄDU. Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku /tj. czwartek/ o godzinie 15:30, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa /siedziba LGD/

PORZĄDEK OBRAD:

I.                    Otwarcie Posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad,

II.                 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

III.              Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Zarządu /protokół wyłożony do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia/,

IV.              Ustalenia dotyczące zmian wskaźników w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność,

V.                Omówienie ogłoszonych naborów w ramach projektów grantowych,

VI.              Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem LGD,

VII.           Interpelacje, zapytania i wnioski Zarządu,

VIII.        Zakończenie obrad Zarządu.


Powrót