Mniejsze czcionki
Standardowe czcionki
Większe czcionki
Europejski Fundusz Rolny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Gmina Bochnia
Gmina Drwinia
Gmina Rzezawa
Gmina i Miasto
Nowe Brzesko
Miasto i Gmina
Kazimierza Wielka
Gmina Szczurowa
Gmina Koszyce

Aktualności

2016-06-29
Wczoraj odbyła się kolejna prezentacja założeń Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" na lata 2015-2023. Tym razem członkowie Zarządu spotkani się z radnymi miasta i gminy Kazimierza Wielka. Prezes Zarządu - Pani Teresa Sznajder, przedstawiła cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia LSR. Wyjaśniła również różnicę między projektami garntowymi, własnymi, a projektami skierowanymi do podmiotów innych niż LGD. [...] Czytaj dalej»
2016-06-29
W dniu 27 czerwca 2016 roku, tj. poniedziałek, w godzinach popołudniowych, w budynku Urzędu Gminy Rzezawa odbyła się sesja Rady Gminy na której przedstawiona została prezentacja na temat Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na lata 2015-2023. Prezes Zarządu - Pani Teresa Sznajder omówiła główne wytyczne podejścia LEADER zgodnie z PROW 2014-2020. Dogłębnie omówiono założenia LSR oraz zaplanowane nowe zadania na kolejne lata. Podkreślono, że LGD ma na celu wspieranie realizacji małego przetwórstwa oraz rozwój przedsiębiorczości, a także inwestycje w infrastrukturę techniczną oraz w zakresie turystyki, kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dodatkowo, planowana jest realizacja operacji mających na celu wzmocnienie kapitału społecznego. [...] Czytaj dalej»

Strona główna


Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA"

Obszar projektu:
województwo małopolskie i świętokrzyskie

 


W styczniu 2005 roku samorządy siedmiu gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, w tym lidera projektu - gminy Szczurowa, rozpoczęły realizację Pilotażowego Programu Leader+, obejmującego swym zasięgiem obszar województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Program Leader+ opierał się przede wszystkim na wspomaganiu lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez tworzenie zintegrowanych strategii rozwoju oraz budowanie partnerstwa, tzw. Lokalnych Grup Działania i podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.
 
W ramach Schematu I została utworzona Lokalna Grupa Działania, z inicjatywy środowisk lokalnych dokonano analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowano na tej podstawie Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym celu przeprowadzonych zostało szereg szkoleń informacyjnych i doradczych, służących zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Efektem realizacji Schematu I było powołanie i zarejestrowanie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA". Nazwa naszego stowarzyszenia związana jest z położeniem gmin w widłach rzeki Wisły oraz występowaniem na tym obszarze geotermalnych wód cenomańskich.
 
W ramach Schematu II realizowane były kompleksowo projekty o charakterze wielosektorowym, które zostały odpowiednio opisane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadania te miały różny charakter od doradztwa i szkoleń dla mieszkańców w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz szkoleń dotyczących rozpoczęcia  i  funkcjonowania działalności agroturystycznej poprzez organizację imprez promocyjnych, pikników kulinarnych wraz z nagrodami, przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz konkursów w szkołach dot. kształtowania postaw ekologicznych u najmłodszych mieszkańców gmin, wyjazdów studyjnych. Ponadto w ramach projektu  przygotowano różnego rodzaju opracowania, ekspertyzy i informatory dot. źródeł energii odnawialnej na terenie objętym projektem, katalog obrzędów i tradycji, katalog zabytków architektury, materiały promujące region siedmiu gmin oraz  opracowano koncepcję nadwiślańskiej ścieżki rowerowej.
 
W związku z programową kontynuacją działalności, LGD obecnie realizuje działania wynikajace z założeń 4 osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działania zawarte w wspólnie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) są realizowane w oparciu o dwa tematy wiodące: poprawę jakości życia na terenach wiejskich oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych regionu. Zadania zapisane w strategii i wypracowane przez kilkumiesięczne, pełne zaangażowania spotkania mieszkańców w 2006 roku, są odpowiedzią na lokalne potrzeby społeczności, a jej treść została przygotowana w oparciu o główne założenia podejścia Leader czyli partnerstwo, innowacyjność, zarządzanie, oddolne podejście oraz współpracę.

Środki jakie otrzymaliśmy na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju to 10 902 420,00 zł. Mogą one być przeznaczone na projekty, które przyczynią się do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej siedmiu gmin członkowskich.
 
 
Od nas wszystkich, tj. mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji kultury i organizacji pozarządowych zależy jak wykorzystamy te pieniądze.
stat4u